ביטוח ישיר
השקעות פיננסיות בע"מ
פועלת באמצעות חברות מוחזקות
בתחום הביטוח, הפיננסים
והנדל"ן המניב.

This movie requires Flash Player 9